กิจการเพื่อสังคม

ที่ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักจริยธรรมควบควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เกิดการต่อยอดในทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการประกอบกิจการของเราเราให้ความสำคัญกับการ:
  1. เป็นศูนย์การการเรียนรู้ชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน
  2. มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในพื้นที่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก
  3. ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดกว้างในบุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
และนี่คือภารกิจสำคัญที่เราตั้งใจจะรักษาและปฎิบัติตาม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสามารถอยู่คู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคลากรของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
รายการเรื่องเล็กเขย่าโลก
ขวด(น้ำ)พลาสติก

 
Lessplastic Thailand
โครงการแยกขวดช่วยหมอ/ PET to PPE
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
ตอนขวดน้ำพลาสติก (21 เม.ย. 61)

NBC Left Field
Why We’re Finally Raging Against Plastic

ขวดพลาสติก ภาชนะบรรรจุน้ำดื่ม ที่เป็นสิ่งใกล้ๆ ตัวจนเรามองข้าม คนไทยใช้พลาสติกมากถึงปีละ 4,000 ล้านขวด จนลืมตั้งคำถามว่า "กว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกเราใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ?"

ขวดน้ำ 1 ขวด ตัองใช้น้ำ 3 เท่าของขวด ในการผลิต และเดินทางมาถึงมาเราเมื่อกลายเป็นขยะ ต้องใช้เวลานาน 400 ปี หรือ นานกว่านั้นเพื่อย่อยสลายและพลาสติกที่ย่อยสลายไม่หมด กำลังกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาลในมหาสมุทร

เรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ที่จะไม่สร้างภาระให้กับโลก...

Related Links:
https://blue.star-board.com/global-plastic-organisations/
https://www.efeverde.com/noticias/tailandia-dificil-camino-abandonar-adiccion-al-plastico/