เกี่ยวกับ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จากจุดเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว โดยผ่านกระบวนการที่ทันสมัย มีมาตรฐานในการผลิต ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด กลายเป็นที่รู้จักของบริษัททั่วไปในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเราทำตลาดทั้งในประเทศ และประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย จีน ไต้หวัน และฮ่องกง

ในปี 2021 เราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยในที่ใช้ในการแปรรูปพลาสติก ทำให้มีกำลังการผลิดที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อความพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า

โดยท่านสามารถเข้ามายังรายการสินค้าของเรา เพื่อหารายละเอียดสินค้าได้ตามความต้องการและสามารถติดต่อกลับมาทางบริษัทฯ เราพร้อมบริการและให้คำแนะนำในตัวสินค้าที่ได้คุณภาพแก่ลูกค้าทุกท่าน

นโยบายคุณภาพ

            มีความมุ่งมั่นเเละตระหนักให้ความสำคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเเละให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
 

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

            บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต่างตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงระบบการจัดการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากผลการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายข้อกําหนดในด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงอันตรายขององค์กร ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารระดับสูงเห็นสมควรที่กําหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 • มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี ให้กับพนักงาน 
 • มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์
 • มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกัน และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ จากระบายออกจากอาคาร 
 • ควบคุมลพิษทางน้ำ ที่ระบายออกจากอาคาร 
 • ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
 • ส่งเสริมให้มีการนําวัสตุกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
 • มุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชิงอนุรักษ์ และใช้พลังงานทดแทน 
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงาน 
สนใจติดต่อสอบถาม โทร: 081-616-4072 (ภาษาไทย) หรือ 081-647-5705 (ภาษาจีน)

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา และค่านิยม ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์เป็นที่หนึ่งด้านการรีไซเคิลขวด PET แบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในอาเซี่ยน
ภารกิจตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
พันธสัญญา- ร่วมสร้างเสริมความพึงของใจของลูกค้า
- มอบความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน
- สานความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
- เพิ่มมูลค่าของรีไซเคิล
ค่านิยมบริษัท

ให้เกียรติต่อกัน:
เคารพและสุภาพต่อลูกค้า ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ทั้งในและนอกบริษัท

ผสานเป็นหนึ่ง:
ร่วมมือทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความสุขในการทำงาน

คำนึงถึงลูกค้า:
เข้าใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน พร้อมให้บริการอย่างจริงใจ

แสวงหาความเป็นเลิศ:
ทำงานให้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม หมั่นเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีและนำมาปรับใช้กับองค์กร