รายการเรื่องเล็กเขย่าโลก
ขวด(น้ำ)พลาสติก
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
ตอนขวดน้ำพลาสติก (21 เม.ย. 61)

Lessplastic Thailand
โครงการแยกขวดช่วยหมอ/ PET to PPE

NBC Left Field
Why We’re Finally Raging Against Plastic

ขวดพลาสติก ภาชนะบรรรจุน้ำดื่ม ที่เป็นสิ่งใกล้ๆ ตัวจนเรามองข้าม คนไทยใช้พลาสติกมากถึงปีละ 4,000 ล้านขวด จนลืมตั้งคำถามว่า "กว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกเราใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ?"

ขวดน้ำ 1 ขวด ตัองใช้น้ำ 3 เท่าของขวด ในการผลิต และเดินทางมาถึงมาเราเมื่อกลายเป็นขยะ ต้องใช้เวลานาน 400 ปี หรือ นานกว่านั้นเพื่อย่อยสลายและพลาสติกที่ย่อยสลายไม่หมด กำลังกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาลในมหาสมุทร

เรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ที่จะไม่สร้างภาระให้กับโลก...

สินค้าของเรา "ผ่าน" การทดสอบ Migration test สำหรับวัตถุดิบพลาสติกในบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามข้อกำหนด COMMISSION REGULATION (EU) NO. 10/2011 จากห้องปฏิบัติการ Bureau Veritas

Related Links:
https://blue.star-board.com/global-plastic-organisations/
https://www.efeverde.com/noticias/tailandia-dificil-camino-abandonar-adiccion-al-plastico/